Aktualności Dominika Koperek jedną z 10 najładniejszych nastolatek w wyborach Miss Polski 2009

więcej » Po Koronę i Miss Świata

Takiego finału jeszcze nie było w historii regionu Świętokrzyskiego! Aż 4 dziewczyny, 2 nastolatki Jowita Basińska i Dominika Koperek oraz 2 dorosłe Nina Pieczaba oraz Wioletta Piłat, będą reprezentowały nasz region w Narodowym...

więcej » Mamy finał x 4 !!!

Aż 4 dziewczyny, 2 nastolatki Jowita Basińska i Dominika Koperek oraz 2 dorosłe Nina Pieczaba oraz Wioletta Piłat, będą reprezentowały nasz region w Narodowym konkursie piękności MISS POLSKI 2009! Finał odbędzie się w 04 i...

więcej »

Regulamin

Regulamin Konkursu
Miss Polski 2009
Miss Polski Nastolatek 2009

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Miss Polski i Miss Polski Nastolatek jest Missland Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie zwana dalej MISSLAND
  2. Z organizatorem konkursu mogą współpracować osoby prawne i fizyczne, które wykupią licencję na organizowanie konkursu regionalnego, zawrą stosowne umowy z Missland, bądź też zostaną zaproszone do współpracy. Dla ważności umowy o współpracy konieczne jest zachowanie formy pisemnej.
  3. Użycie nazwy konkursu oraz znaku firmowego konkursu zwłaszcza w celach reklamowych lub handlowych wymaga stosownej zgody organizatora konkursu oraz zawarcia z nim odpowiedniej umowy.
  4. Naruszenie niniejszego regulaminu, w tym przekroczenie ustalonych terminów obowiązujących w poszczególnych etapach konkursu, powoduje nieważność przeprowadzonych czynności, zaś kandydatki wyłonione z takiej eliminacji nie mogą być dopuszczone do dalszych etapów konkursu.
  5. Laureatki konkursu finałowego oraz wszystkie laureatki konkursów regionalnych muszą być bezdzietnymi pannami, posiadać obywatelstwo polskie przez rok od daty wyboru, pod rygorem pozbawienia tytułu oraz wszystkich uzyskanych nagród i zwrotu wszystkich udokumentowanych kosztów poniesionych przez organizatora na przygotowania laureatki do konkursu. Laureatki regionalne od daty konkursu regionalnego a laureatki konkursu MISS POLSKI i MISS POLSKI NASTOLATEK od daty finału konkursu.
  6. Decyzje organizatora i jury są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie. Organizator konkursu obowiązany jest zapoznać uczestniczki konkursu z niniejszym regulaminem. Uczestniczka po zapoznaniu się z regulaminem potwierdza to w formie pisemnej. W przypadku dziewcząt w kategorii Nastolatek zapoznanie się z regulaminem i przyjęcie warunków regulaminu potwierdzają rodzice lub opiekunowie uczestniczki.
 2. ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU
  1. Ogólnopolski konkurs Miss Polski i Miss Polski Nastolatek ma charakter konkursu otwartego dla wszystkich zgłaszających się kandydatek, jeżeli odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszym regulaminie.
  2. W toku konkursu wyłonione zostaną laureatki, które otrzymają następujące tytuły:
   • MISS POLSKI
   • I WICEMISS, II WICEMISS, III WICEMISS, IV WICEMISS,
   • MISS POLSKI NASTOLATEK,
   • I WICEMISS, II WICEMISS, III WICEMISS, IV WICEMISS,
   • MISS FOTO, MISS PUBLICZNOŚCI.
   Missland zastrzega sobie prawo do ustalania dodatkowych tytułów, jeżeli ilość nagród nieregulaminowych będzie większa niż ilość tytułów głównych.
  3. Miss Polski reprezentować będzie Missland w międzynarodowych konkursach piękności na podstawie zawartych przez Missland umów.
 3. PRZEBIEG KONKURSU
  1. Kwalifikacje regionalne.
   • Kwalifikacje regionalne prowadzone będą przez instytucje, kluby, redakcje, stowarzyszenia oraz inne jednostki organizacyjne, które zawarły stosowne umowy z Missland.
   • Kwalifikacje będą również organizowane przez Missland w regionach lub miastach tam, gdzie nie przeprowadzono kwalifikacji regionalnych.
  2. Konkursy regionalne.
   • Do konkursów regionalnych organizatorzy kwalifikacji regionalnych mogą zgłaszać dowolną ilość kandydatek.
   • Wszelkie tytuły Miss Regionów organizator obowiązany jest ustalić z Missland.
   • Konkursy regionalne muszą zakończyć się do dnia 30 kwietnia 2009, a wyniki niezwłocznie przekazane do Missland.
   • Laureatka konkursu regionalnego z tytułem Miss Regionu uprawniona jest do udziału w półfinałach z pominięciem kwalifikacji ogólnopolskich.
   • Wszystkie Wicemiss Regionów uprawnione są do udziału w kwalifikacji ogólnopolskiej.
   • W przypadki, gdy różne organizacje wyrażą zamiar organizowania wyborów regionalnych w tym samym regionie ? wyboru między nimi dokonuje Missland.
   • Organizator konkursu regionalnego zobowiązany jest do przygotowania kandydatek do prezentacji na scenie w konkursie regionalnym. Wszystkie koszty z tym związane ponosi organizator konkursu.
   • Organizator konkursu regionalnego ma obowiązek zawiadomienia laureatek o miejscu i terminie eliminacji ogólnopolskiej.
   • Wręczone nagrody w konkursie regionalnym muszą być potwierdzone na piśmie.
 4. KWALIFIKACJE OGÓLNOPOLSKIE
  1. Kwalifikacje mają na celu wyłonienie kandydatek do półfinałów.
  2. Do kwalifikacji ogólnopolskich przystępują:
   • kandydatki zgłoszone z kwalifikacji środowiskowych, których organizatorzy nie organizują konkursów regionalnych (dwie kandydatki),
   • kandydatki z kwalifikacji organizowanych przez Missland,
   • kandydatki - uczestniczki konkursów regionalnych ( miejsca drugie i trzecie).
  3. Kwalifikowanie uczestniczek eliminacji ogólnopolskich do finału następuje w wyniku głosowania jury.
  4. Jurorzy głosują przydzielając jeden punkt jako ?tak? tym uczestniczkom, które ich zdaniem powinny znaleźć się w półfinale.
  5. Liczbę uczestniczek półfinału zakwalifikowanych z kwalifikacji ogólnopolskich ustala jury eliminacji wspólnie z Missland.
  6. Kandydatki uczestniczą w kwalifikacjach ogólnopolskich na własny koszt.
  7. Do kwalifikacji ogólnopolskich mogą przystąpić również kandydatki z konkursów regionalnych nominowane przez Missland na zasadzie tzw. ?Zielonej karty?.
 5. PÓŁFINAŁY
  1. Półfinały ogólnopolskie odbędą się nie później niż do 31 lipca 2009r.
  2. Półfinały ogólnopolskie poprzedzają zgrupowania przygotowawcze.
  3. Organizatorem konkursów półfinałowych mogą być osoby prawne i fizyczne, które wykupią licencję.
  4. Półfinały są organizowane na podstawie stosownych umów zawartych pomiędzy Organizatorem a Missland.
  5. Wszelkie koszty związane z organizacją półfinałów (zgrupowanie, wyżywienie, honoraria ect.) pokrywa Organizator.
  6. Liczbę kandydatek wyłonionych do finału pozostawia się do decyzji Missland.
  7. Missland ma prawo powołania innych kandydatek do finału na każdym etapie konkursu.
 6. FINAŁ
  1. Finał ogólnopolskiego konkursu Miss Polski i Miss Polski Nastolatek 2009 odbędzie się nie później niż do 15 grudnia 2009 roku.
  2. Finał konkursu poprzedza zgrupowanie przygotowawcze.
  3. Jury powołane przez Missland wyłoni laureatki konkursów zgodnie z niniejszym regulaminem oraz nastąpi ogłoszenie, która z finalistek otrzymała tytuł komplementarny.
 7. JURY
  1. Wyboru kandydatek kwalifikacji regionalnych i konkursów regionalnych, kwalifikacji ogólnopolskich, półfinałów i finałów dokonuje Jury.
  2. Skład jury kwalifikacji regionalnych i konkursów regionalnych ustala organizator konkursu regionalnego. W skład jury konkursu regionalnego wchodzi przedstawiciel Missland, bądź osoba wskazana przez Missland.
  3. Udział w pracach Jury jest honorowy.
  4. Skład jury konkursów półfinałowych oraz finału Miss Polski i Miss Polski Nastolatek powołuje Missland.
  5. W sprawach spornych decydującym jest głos Przewodniczącego Jury.
  6. Podczas koncertów finałowych Jury musi przedstawić swój werdykt w ściśle określonym i wyznaczonym czasie trwania koncertu.
  7. Punkt 6 dotyczy koncertów finałowych transmitowanych ?na żywo? przez Stację Telewizyjną.
  8. Czas pracy Jury i czas wydania werdyktu wyznacza i określa Przewodniczący Jury.
  9. W przypadku nie uzgodnienia werdyktu przez Jury w wyznaczonym czasie, do podania i ogłoszenia wyników finału konkursu upoważniony jest Przewodniczący Jury.
  10. Punkt 9 ma zastosowanie podczas koncertów finałowych transmitowanych ?na żywo? przez Stację Telewizyjną.
 8. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU
  1. Kandydatka zgłaszająca się do konkursu Miss Polski i Miss Polski Nastolatek 2009 musi spełniać następujące warunki:
   • Posiadać obywatelstwo polskie,
   • Być bezdzietną panną,
   • Wiek 18-24 lata - dorosłe {w momencie przystąpienia do konkursu kandydatka musi mieć ukończone 18 lat i nie może mieć ukończonych 24 lat). Za dzień przystąpienia do konkursu uważa się dzień przystąpienia do pierwszej kwalifikacji,
   • Wiek 14-18 lat ? nastolatki {w momencie przystąpienia do konkursu kandydatka musi mieć ukończone 14 lat i nie może mieć ukończonych 18 lat). Za dzień przystąpienia do konkursu uważa się dzień przystąpienia do pierwszej kwalifikacji.
  2. Wszystkie zakwalifikowane do finału kandydatki zobowiązane są do przestrzegania regulaminu pobytu na zgrupowaniach przygotowawczych ustalonego przez Missland oraz przestrzegania umowy zawartej z Missland.
  3. W konkursie uczestniczyć mogą kandydatki, które w dotychczasowych edycjach konkursu Miss Polski nie uzyskały jakiegokolwiek tytułu w finale imprezy w swojej kategorii wiekowej.
  4. Laureatki konkursów regionalnych, półfinalistki oraz finalistki Miss Polski i Miss Polski Nastolatek 2009 nie mogą brać udziału w innych konkursach piękności organizowanych w Polsce pod rygorem pozbawienia tytułu i związanych z nim nagród.
  5. Kandydatki pokrywają następujące koszty uczestnictwa w konkursie, o ile organizator nie postanowi inaczej:
   • kwalifikacja regionalna, konkursy regionalne, kwalifikacja ogólnopolska
    • koszty podróży,
    • koszty wyżywienia i zakwaterowania,
    • koszty przygotowania do prezentacji.
  6. zgrupowania przygotowawcze, konkursy półfinałowe i finał:
   • koszty podróży.
  7. Każda z kandydatek zakwalifikowana do konkursu regionalnego, eliminacji ogólnopolskich obowiązana jest przygotować na własny koszt suknię wieczorową do prezentacji na scenie oraz odpowiednie do niej obuwie na wysokim obcasie ( tzn. szpilki) (Słupki i koturny wykluczone) oraz kostium kąpielowy.
  8. Organizator gwarantuje uczestniczkom konkursu półfinałowego i finału:
   • Zakwaterowanie i wyżywienie podczas zgrupowania przygotowawczego do półfinału i finału,
   • Specjalistów potrzebnych do przygotowania prezentacji na scenie w koncertach półfinałowych i finałowym.
 9. NAGRODY
  1. Miss Polski i Miss Polski Nastolatek: korona (przechodnia), szarfa tytułowa, prawo do reprezentowania Polski w międzynarodowych konkursach piękności, z którymi Missland ma podpisane kontrakty.
  2. I, II, III, IV Wice Miss Polski: szarfy tytułowe, prawo do reprezentowania Polski w wybranych konkursach piękności, z którymi Missland ma podpisane kontrakty.
  3. Miss Foto ? szarfa tytułowa i diadem.
  4. Miss Publiczności ? szarfa tytułowa i diadem.
  5. Wyboru reprezentantki na konkursy międzynarodowe dokonuje Missland.
 10. NAGRODY POZAREGULAMINOWE
  Organizator przewiduje przyznanie nagród nie objętych zasadami regulaminu. Nagrody te będą przydzielone laureatkom i finalistkom na zasadach uzgodnionych przez Missland z fundatorami nagród.


Missland Sp. z o.o.
ul. Sułkowicka 2
00-746 Warszawa


Zgoda opiekuna prawnego na udział kandydatki w konkursie
MISS POLSKI NASTOLATEK 2009

Pobierz:
Aktualności | Sponsorzy | Partnerzy | Patronat internetowy | Patroni medialni | Patronat honorowy | Nasze reklamy
Projekt i wykonanie Arena Internet