MEDIA
Kalendarz wydarzeń
 • 1 czerwca 2013r.
  • - Miss Polski Nastolatek 2013 - Ćwierćfinał / Półfinał. Warszawa
 • 2 czerwca 2013r.
  • - Miss Polski 2013 - Ćwierćfinał. Warszawa
 • 29 czerwca 2013r.
  • - Miss Polski 2013 - Półfinał - Kozienice
 • 30 czerwca 2013r.
  • - Miss Polski Nastolatek 2013 - Finał. Kozienice
 • 7 grudnia 2013r.
  • - Miss Polski 2013 - Finał. Płock

Regulamin

Regulamin Konkursu
Miss Polski 2013
Miss Polski Nastolatek 2013

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Miss Polski jest NOWA SCENA Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie zwana dalej NOWA SCENA.
  2. Z organizatorem konkursu mogą współpracować osoby prawne i fizyczne, które wykupią licencję na organizowanie konkursu regionalnego, zawrą stosowne umowy z NOWĄ SCENĄ, bądź też zostaną zaproszone do współpracy. Dla ważności umowy o współpracy konieczne jest zachowanie formy pisemnej.
  3. Użycie nazwy konkursu oraz znaku firmowego konkursu zwłaszcza w celach reklamowych lub handlowych wymaga stosownej zgody organizatora konkursu oraz zawarcia z nim odpowiedniej umowy.
  4. Naruszenie niniejszego regulaminu, w tym przekroczenie ustalonych terminów obowiązujących w poszczególnych etapach konkursu, powoduje nieważność przeprowadzonych czynności, zaś kandydatki wyłonione z takiej kwalifikacji nie mogą być dopuszczone do dalszych etapów konkursu.
  5. Laureatki konkursu finałowego oraz wszystkie laureatki konkursów regionalnych muszą być bezdzietnymi pannami, posiadać obywatelstwo polskie, przez rok od daty wyboru, pod rygorem pozbawienia tytułu oraz wszystkich uzyskanych nagród i zwrotu wszystkich udokumentowanych kosztów poniesionych przez organizatora na przygotowania laureatki do konkursu. Laureatki regionalne od daty konkursu regionalnego, a laureatki konkursu MISS POLSKI od daty finału konkursu.
  6. Decyzje organizatora i jury są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie. Organizator konkursu obowiązany jest zapoznać uczestniczki konkursu z niniejszym regulaminem. Uczestniczka po zapoznaniu się z regulaminem potwierdza to w formie pisemnej.
 2. ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU
  1. Ogólnopolski konkurs Miss Polski ma charakter konkursu otwartego dla wszystkich zgłaszających się kandydatek, jeżeli odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszym regulaminie.
  2. W toku konkursu wyłonione zostaną laureatki, które otrzymają następujące tytuły:
   • MISS POLSKI
   • 1 WICEMISS, 2 WICEMISS, 3 WICEMISS, 4 WICEMISS
   NOWA SCENA zastrzega sobie prawo do ustalania dodatkowych tytułów, jeżeli ilość nagród nieregulaminowych będzie większa niż ilość tytułów głównych.
  3. Miss Polski reprezentować będzie NOWĄ SCENĘ w międzynarodowych konkursach piękności na podstawie zawartych przez NOWĄ SCENĘ umów.
 3. PRZEBIEG KONKURSU
  1. Kwalifikacje regionalne.
   • Kwalifikacje regionalne prowadzone będą przez osoby prawne lub fizyczne, które zawarły stosowne umowy z NOWĄ SCENĄ.
   • Kwalifikacje będą również organizowane przez NOWĄ SCENĘ w regionach lub miastach tam, gdzie nie przeprowadzono kwalifikacji regionalnych.
   • Kwalifikacje prowadzone będą przez NOWĄ SCENĘ, również poprzez sieć internetową.
  2. Konkursy regionalne.
   • Do konkursów regionalnych organizatorzy kwalifikacji regionalnych mogą zgłaszać dowolną ilość kandydatek.
   • Wszelkie tytuły Miss Regionów organizator obowiązany jest ustalić z NOWĄ SCENĘ.
   • Konkursy regionalne muszą zakończyć się do dnia 02 czerwca 2013, a wyniki niezwłocznie przekazane do NOWEJ SCENY.
   • Laureatka tytułu głównego oraz 1 i 2 wicemiss regionu zobowiązane są do udziału w kwalifikacji ogólnopolskiej (ćwierćfinał).
   • W przypadki, gdy różne podmioty wyrażą zamiar organizowania wyborów regionalnych w tym samym regionie - wyboru między nimi dokonuje NOWA SCENA.
   • Organizator konkursu regionalnego zobowiązany jest do przygotowania kandydatek do prezentacji na scenie w konkursie regionalnym. Wszystkie koszty z tym związane ponosi organizator konkursu.
   • Organizator konkursu regionalnego ma obowiązek zawiadomienia laureatek o miejscu i terminie kwalifikacji ogólnopolskiej (ćwierćfinał).
   • Wręczone nagrody w konkursie regionalnym muszą być potwierdzone na piśmie.
 4. KWALIFIKACJE OGÓLNOPOLSKIE (Ćwierćfinał)
  1. Kwalifikacje mają na celu wyłonienie kandydatek do półfinałów.
  2. Do kwalifikacji ogólnopolskich przystępują:
   • kandydatki zgłoszone z kwalifikacji regionalnych, internetowej,
   • kandydatki z kwalifikacji organizowanych przez NOWĄ SCENĘ,
   • kandydatki - laureatki tytułów Miss i Wicemiss konkursów regionalnych.
  3. Kwalifikowanie uczestniczek kwalifikacji ogólnopolskich do półfinału następuje w wyniku głosowania jury.
  4. Jurorzy głosują przydzielając jeden punkt jako "tak" tym uczestniczkom, które ich zdaniem powinny znaleźć się w półfinale.
  5. Liczbę uczestniczek półfinału zakwalifikowanych z kwalifikacji ogólnopolskich ustala jury kwalifikacji wspólnie z NOWĄ SCENĘ.
  6. Kandydatki uczestniczą w kwalifikacji ogólnopolskiej na własny koszt.
  7. Do kwalifikacji ogólnopolskich mogą przystąpić również kandydatki z konkursów regionalnych wskazane przez NOWĄ SCENĘ na zasadzie tzw. "Zielonej karty".
 5. PÓŁFINAŁY
  1. Półfinały ogólnopolskie odbędą się nie później niż do 31 lipca 2013.
  2. Półfinały ogólnopolskie poprzedzają zgrupowania przygotowawcze.
  3. Organizatorem konkursów półfinałowych mogą być osoby prawne i fizyczne, które wykupią licencję.
  4. Półfinały są organizowane na podstawie stosownych umów zawartych pomiędzy Organizatorem, a NOWĄ SCENĄ.
  5. Wszelkie koszty związane z organizacją półfinałów (zgrupowanie, wyżywienie, honoraria ect.) pokrywa Organizator.
  6. Liczbę kandydatek wyłonionych do finału pozostawia się do decyzji NOWEJ SCENY.
  7. NOWA SCENA ma prawo powołania innych kandydatek do finału na każdym etapie konkursu.
 6. FINAŁ
  1. Finał ogólnopolskiego konkursu Miss Polski 2013 odbędzie się nie później niż do 16 grudnia 2013.
  2. Finał konkursu poprzedza zgrupowanie przygotowawcze.
  3. Jury powołane przez NOWĄ SCENĘ wyłoni laureatki konkursu zgodnie z niniejszym regulaminem oraz nastąpi ogłoszenie, która z finalistek otrzymała tytuł komplementarny.
 7. JURY
  1. Wyboru kandydatek kwalifikacji regionalnych i konkursów regionalnych, kwalifikacji ogólnopolskich (ćwierćfinał), półfinałów i finałów dokonuje Jury.
  2. Skład Jury kwalifikacji regionalnych i konkursów regionalnych ustala organizator konkursu regionalnego, a zatwierdza NOWA SCENA. W skład Jury konkursu regionalnego wchodzi przedstawiciel NOWEJ SCENY, bądź osoba wskazana przez NOWĄ SCENĘ.
  3. Udział w pracach Jury jest honorowy.
  4. Skład Jury konkursów półfinałowych oraz finału Miss Polski powołuje NOWA SCENA.
  5. Czas pracy Jury i czas wydania werdyktu wyznacza i określa Przewodniczący Jury.
  6. W przypadku nie uzgodnienia werdyktu przez Jury w wyznaczonym czasie, do podania i ogłoszenia wyników finału konkursu upoważniony jest Przewodniczący Jury.
  7. Punkt 6 ma zastosowanie podczas koncertów finałowych transmitowanych "na żywo" przez Stację Telewizyjną.
 8. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU
  1. Kandydatka zgłaszająca się do konkursu Miss Polski 2013 musi spełniać następujące warunki:
   • Posiadać obywatelstwo polskie,
   • Być bezdzietną panną,
   • Wiek 14-24 lata ( 14 lat ukończone, 24 lata nieskończone w dniu przystąpienia do konkursu).
  2. Wszystkie zakwalifikowane do finału kandydatki zobowiązane są do przestrzegania regulaminu pobytu na zgrupowaniach przygotowawczych ustalonego przez NOWĄ SCENĘ oraz przestrzegania umowy zawartej z NOWĄ SCENĄ.
  3. W konkursie uczestniczyć mogą kandydatki, które w dotychczasowych edycjach konkursu Miss Polski nie uzyskały jakiegokolwiek tytułu w finale imprezy w swojej kategorii wiekowej.
  4. Laureatki konkursów regionalnych, półfinalistki oraz finalistki Miss Polski 2013 nie mogą brać udziału w innych konkursach piękności organizowanych w Polsce pod rygorem pozbawienia tytułu i związanych z nim nagród.
  5. Kandydatki pokrywają następujące koszty uczestnictwa w konkursie, o ile organizator nie postanowi inaczej:
   • castingi i kwalifikacje regionalne, konkursy regionalne, ćwierćfinały:
    • koszty podróży,
    • koszty wyżywienia i zakwaterowania.
  6. zgrupowania przygotowawcze, konkursy półfinałowe i finał:
   • koszty podróży.
  7. Każda z kandydatek zakwalifikowana do kwalifikacji ogólnopolskich (ćwierćfinał) obowiązana jest przygotować na własny koszt kostium kąpielowy (bikini) do prezentacji na scenie oraz odpowiednie do niego obuwie na wysokim obcasie ( tzn. szpilki).
  8. Organizator gwarantuje uczestniczkom konkursu półfinałowego i finału:
   • Zakwaterowanie i wyżywienie podczas zgrupowania przygotowawczego do półfinału i finału.
   • Specjalistów potrzebnych do przygotowania prezentacji na scenie w koncertach półfinałowych i finałowym.
 9. NAGRODY
  1. Miss Polski: korona (przechodnia), szarfa tytułowa, prawo do reprezentowania Polski w międzynarodowych konkursach piękności, z którymi NOWA SCENA ma podpisane kontrakty.
  2. 1,2,3,4 Wicemiss Polski: szarfy tytułowe, prawo do reprezentowania Polski w wybranych konkursach piękności, z którymi NOWA SCENA ma podpisane kontrakty.
  3. Inne tytuły komplementarne - szarfa tytułowa.
  Wyboru reprezentantki na konkursy międzynarodowe dokonuje NOWA SCENA.
 10. NAGRODY POZAREGULAMINOWE
  Organizator przewiduje przyznanie nagród nie objętych zasadami regulaminu. Nagrody te będą przydzielone laureatkom i finalistkom na zasadach uzgodnionych przez NOWĄ SCENĘ z fundatorami nagród.


NOWA SCENA Sp. z o.o..
ul. 3 mają 67-69
81-850 Sopot


Zgoda opiekuna prawnego na udział kandydatki w konkursie
MISS POLSKI NASTOLATEK 2013

Pobierz:
Zdjęcia są własnością Euro media. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie zdjęć bądź ich fragmentu bez zgody organizatora zabronione.
Zostań sponsorem konkursu Miss Polski i Miss Nastolatek, Ziemi Świętokrzyskiej
EXTRA KIELCE