Regulamin Głosowania SMS - Miss i Mister Internetu

REGULAMIN KONKURSU ( z nagrodami i z podatkiem dochodowym )

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Nazwa Konkursu:
  Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Miss i Mister Internetu”
 2. Podmiotem urządzającym konkurs zwanym dalej „Organizatorem” jest Euro media 26-110 Kielce Kościuszki 11 lok 121 NIP 663 130 91 12.
 3. Obsługę i oprzyrządowanie techniczne niezbędne do przeprowadzenia konkursu zapewnia Spółka BILD PRESSE POLSKA sp. z o. o. sp.k. ( 90-539 Łódź, ul. Żwirki ) – zwana dalej „Koordynatorem Technicznym”.
 4. Zasięg konkursu. Konkurs odbędzie się na obszarze regionu
 5. Czas trwania konkursu. Konkurs rozpoczyna się w dniu 16.03 od godz. 18.00 i kończy w dniu 16.05.2015 o godz 17.00
 6. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o dotarciu SMS do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ SMS na serwer systemu teleinformatycznego Koordynatora Technicznego.

DANE OSOBOWE

 1. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia ( z zastrzeżeniem pkt.9 regulaminu ), zamieszkała na terenie Polski, która spełni warunki regulaminu.
 2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy:
  - Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny ( tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice )
  - firmy BILD PRESSE POLSKA Sp. z o.o. sp.k.
 3. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne:
  - z akceptacją regulaminu konkursu,
  - ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
  - z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

KOMISJA KONKURSOWA

 1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców konkursu, Organizator powoła 2 osobową Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wytypowane przez Organizatora.

PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs przebiega w 1 etapie:
 2. Uczestnik zgłasza chęć wzięcia udziału w konkursie poprzez wysłanie pod numer podany na stronie www, w której wpisze podaną odpowiednią treść. Zgłoszenie nie zawierające wymaganej treści jest nieważne. Wielkość liter wpisywanych w treści SMS-a nie ma znaczenia.
 3. Koszt przesłania jednej wiadomości SMS 2,46 zł z VAT. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane za pomocą komputera nie biorą udziału w konkursie.
 4. Zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń, który określa czas odbioru wiadomości SMS.
 5. Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia prawa uczestnictwa w konkursie.
 6. Po przyjęciu i zarejestrowaniu zgłoszenia każdy uczestnik otrzyma zwrotną wiadomość SMS z potwierdzeniem udziału w konkursie. W przypadku przysłania błędnej treści, uczestnik zostanie o tym powiadomiony w SMS-ie zwrotnym.
  Podczas eliminacji Komisja Konkursowa wybierze uczestników, którzy zostaną zakwalifikowani do finału konkursu. Uczestnicy finału zostaną wybrani według następujących kryteriów: odpowiedzą najszybciej na zadane w treści SMS-a pytanie.

NAGRODY

 1. Nagrodami w konkursie są zaproszenia na Galę Finałową i zestawy kosmetyków

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 1. Nastąpi na oficjalnym profilu www.facebook.com/missziemi.swietokrzyskiej

ODBIÓR NAGRÓD I PODATEK

 1. Nagrody zwycięzca może odebrać zgodnie z informacją na facebooku. Zwycięzca konkursu jest obowiązany zapłacić podatek w wysokości 10% od wartości wygranej nagrody jeżeli jej wartość przekracza 760 zł ( art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz.307 z późn. zm.) nie później niż w dniu wydania nagrody. Jest to warunek konieczny do odbioru nagrody. Odpowiedzialnym za pobranie i odprowadzenie powyższego podatku do stosownego urzędu skarbowego jest Organizator. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie, przejdzie ona na własność Organizatora lub zostanie przekazana Fundatorowi.
 2. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w pieniądzu.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników konkursu od dnia rozpoczęcia konkursu, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wydania nagród. Reklamacje, które wpłyną po dniu 30.04.2015 r. nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.
 2. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres redakcji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.
 2. Operatorzy telekomunikacyjni odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach usługi. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.

« powrót na stronę główną
Kalendarz wydarzeń
7 czerwca Ćwierć finał Miss Polski i Miss Polski Nastolatek w Warszawie
czerwiec Finał Miss Polski Nastolatek 2015 i półfinał Miss Polski 2015
grudzień Finał Miss Polski 2015