Regulamin Konkursu

Regulamin Konkursu wyborów Miss Polski
Miss Polski Nastolatek
Mister Ziemi Świętokrzyskiej 2015

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Organizatorem Ogólnopolskiego konkursu Miss Polski, którego częścią jest Miss Polski Ziemi Świętokrzyskiej jest NOWA SCENA Sp. z o.o.
  2. Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Miss Polski Ziemi Świętokrzyskiej jest
   Euro media
   Zbigniew Lisowski
   działająca na podstawie licencji wydanej przez NOWA SCENA Sp. z o.o. zwana dalej Organizatorem.
  3. Partnerem konkursu mogą zostać osoby prawne lub fizyczne, które zawrą stosowne umowy współpracy.
  4. Nazwa lub znaki firmowe konkursu mogą być użyte wyłącznie przez podpisanie odpowiedniej umowy z Organizatorem.
  5. Decyzje organizatora i jury są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie. Organizator konkursu obowiązany jest zapoznać uczestniczki konkursu z niniejszym regulaminem Uczestniczka po zapoznaniu się z regulaminem potwierdza to w formie pisemnej.
 2. ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU
  1. Regionalny konkurs Miss Polski Ziemi Świętokrzyskiej ma charakter konkursu otwartego dla wszystkich zgłaszających się kandydatek, jeżeli odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszym regulaminie. Na castingi zapraszane są te kandydatki, które wypełniły formularz znajdujący się na stronie internetowej Organizatora www.miss.kie.pl a także kandydatki, które stawiły się na casting ogłoszony na stronie Organizatora.
  2. Naruszenie niniejszego regulaminu, w tym przekroczenie ustalonych terminów obowiązujących w poszczególnych etapach konkursu, powoduje nieważność przeprowadzonych czynności, zaś kandydatki wyłonione z takiej kwalifikacji nie mogą być dopuszczone do dalszych etapów konkursu.
  3. Laureatki konkursu finałowego oraz wszystkie laureatki konkursów regionalnych muszą być bezdzietnymi pannami, posiadać obywatelstwo polskie, przez rok od daty wyboru, pod rygorem pozbawienia tytułu oraz wszystkich uzyskanych nagród i zwrotu wszystkich udokumentowanych kosztów poniesionych przez Organizatora na przygotowania laureatki do konkursu. Laureatki regionalne od daty podpisania Umowy konkursu regionalnego, a laureatki konkursu MISS POLSKI od daty finału konkursu.
  4. W toku konkursu wyłonione zostaną laureatki, które otrzymają następujące tytuły:
   Miss Polski Ziemi Świętokrzyskiej:
   I Miss Polski Nastolatek Ziemi Świętokrzyskiej.
  5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalania dodatkowych tytułów.
  6. Miss Ziemi Świętokrzyskiej reprezentować będzie Kielce i województwo w Narodowym Konkursie Piękności Miss Polski, który jest bezpośrednią przepustką do międzynarodowych konkursów piękności na podstawie zawartych przez NOWA SCENA Sp. z o.o. umów.
 3. PRZEBIEG KONKURSU
  1. Kwalifikacje do konkursu:
   • Kwalifikacje do konkursu przeprowadza Organizator za pośrednictwem castingu.
   • Na casting zapraszane są kandydatki, które wyraziły chęć wzięcia udziału w konkursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie Organizatora lub stawiły się na Casting wg ogłoszenia na stronie Organizatora.
   • Organizator dopuszcza możliwość organizacji dodatkowych castingów.
   • O liczbie kandydatek biorących udział w ścisłym finale Konkursu Miss Polski Ziemi Świętokrzyskiej decyduje Organizator.
  2. Okres przygotowawczy:
   • Kandydatka zakwalifikowana do Finału konkursu Miss Ziemi Świętokrzyskiej musi podpisać i przestrzegać Regulamin konkursowy.
   • Z momentem podpisania Regulaminu, Kandydatka jest zobowiązana do podporządkowania się harmonogramowi przygotowań określonemu przez Organizatora w szczególności udział we WSZYTKICH próbach przygotowujących do Wielkiej Gali Finałowej.
   • Nieobecność podczas działań poprzedzających gale podejmowanych przez Organizatora tj. sesje fotograficzne, próby choreograficzne, testy, atrakcje promocyjne grozi dyskwalifikacją z konkursu oraz konsekwencjami finansowymi wg odrębnej Umowy zawartej pomiędzy Kandydatką a Organizatorem.
   • W okresie poprzedzającym Wielka Galę Finałową Kandydatka jest zobowiązana do zachowania szczególnej dbałości o zdrowie i wizerunek oraz do wspierania działań podejmowanych przez Organizatora.
 4. FINAŁ
  1. Finał regionalnego konkursu Miss Ziemi Świętokrzyskiej odbędzie się do końca maja właściwego roku.
   Finał konkursu poprzedzają spotkania skoordynowane przez Organizatora: próby choreograficzne, sesje fotograficzne i wydarzenia promocyjne.
  2. Jury powołane przez Organizatora wyłoni laureatki konkursu zgodnie z niniejszym regulaminem oraz ogłosi, która z finalistek otrzymała tytuł komplementarny.

NOWA SCENA Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 67-69
81-850 Sopot


« powrót do: Wybory 2015
Kalendarz wydarzeń
7 czerwca Ćwierć finał Miss Polski i Miss Polski Nastolatek w Warszawie
czerwiec Finał Miss Polski Nastolatek 2015 i półfinał Miss Polski 2015
grudzień Finał Miss Polski 2015