Regulamin Konkursu

Regulamin Konkursu wyborów Miss
Województwa Świętokrzyskiego i Miss Nastolatek 2016
Mister Ziemi Świętokrzyskiej 2016

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Organizatorem konkursu Euro media Zbigniew Lisowski, działająca na podstawie wpisu EDG dalej Organizatorem.
  2. Partnerem konkursu mogą zostać osoby prawne lub fizyczne, które zawrą stosowne umowy współpracy.
  3. Nazwa lub znaki firmowe konkursu mogą być użyte wyłącznie przez podpisanie odpowiedniej umowy z Organizatorem.
  4. Decyzje organizatora i jury są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie. Organizator konkursu obowiązany jest zapoznać uczestniczki konkursu z niniejszym regulaminem Uczestniczka po zapoznaniu się z regulaminem potwierdza to w formie pisemnej.
 2. ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU
  1. Regionalny konkurs Miss Województwa Świętokrzyskiego ma charakter konkursu otwartego dla wszystkich zgłaszających się kandydatek, jeżeli odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszym regulaminie. Na castingi zapraszane są te kandydatki, które wypełniły formularz znajdujący się na stronie internetowej Organizatora www.miss.kie.pl a także kandydatki, które stawiły się na casting ogłoszony na stronie i facebooku Organizatora.
  2. Naruszenie niniejszego regulaminu, w tym przekroczenie ustalonych terminów obowiązujących w poszczególnych etapach konkursu, powoduje nieważność przeprowadzonych czynności, zaś kandydatki wyłonione z takiej kwalifikacji nie mogą być dopuszczone do dalszych etapów konkursu.
  3. Laureatki konkursu regionalnego muszą być bezdzietnymi pannami, posiadać obywatelstwo polskie, przez rok od daty wyboru, pod rygorem pozbawienia tytułu oraz wszystkich uzyskanych nagród i zwrotu wszystkich udokumentowanych kosztów poniesionych przez Organizatora na przygotowania laureatki do konkursu. Laureatki regionalne od daty podpisania Umowy konkursu regionalnego, W toku konkursu wyłonione zostaną laureatki, które otrzymają następujące tytuły: Miss Województwa Świętokrzyskiego: Miss Nastolatek Województwa Świętokrzyskie. i Mister Ziemi Świętokrzyskiej
  4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalania dodatkowych tytułów.
  5. Wyłoniona kandydatka/i reprezentować będą Kielce i województwo w Ogólnopolskich Konkursach Piękności oraz konkursie międzynarodowym.

« powrót do: Wybory 2016
Kalendarz wydarzeń
styczeń Casting Miss i mister Woj. Swiętokrzyskiego
marzec-kwiecień Miss Heritage World
czerwiec Gala finałowa Miss Woj., Świętokrzyskiego
lipiec - sierpień Bursztynowa Miss Lata
sierpień-wrzesień Foto Models Poland
kwiecień-październik Konkurs Fresh Faces