Formularz zgłoszeniowy do konkursu Miss woj. Świętokrzyskiego, Miss Nastolatek oraz Mister Ziemi Świętokrzyskiej 2019

Zgłoś się na eliminacje regionalne.

Udział w wyborach jest bezpłatny.

Zostań Świętokrzyską Miss Nastolatek 2019
W momencie przystąpienia do konkursu musisz mieć ukończone 14 lat, i nie możesz mieć ukończonych 18 lat.

Zostań Świętokrzyską Miss 2019.
W momencie przystąpienia do konkursu musisz mieć ukończone 18 lat, i nie możesz mieć ukończonych 24 lat.

Zostań Misterem Ziemi Świętokrzyskiej 2019.
W momencie przystąpienia do konkursu musisz mieć ukończone 18 lat, i nie możesz mieć ukończonych 27 lat.

Za dzień przystąpienia do konkursu uważać należy dzień 01 styczeń 2019.

UWAGA: Rozpatrywane będą tylko ankiety osób z woj. świętokrzyskiego lub uczące się w woj. świętokrzyskim!

Szczegóły w redakcji oraz u organizatora wyborów:
Agencja EURO MEDIA
Zbigniew Lisowski
tel. 692-250-180
e.media@wp.pl

Informacje ogólne


Dane kontaktowe


Charakterystyka

(biust-talia-biodra cm)

Galeria zdjęćProsimy o dołączenie minimum 3 zdjęć do zgłoszenia!

Informacje dodatkowe

Potwierdzę swoje zgłoszenie telefonicznie na nr tel. 692 250 180 po wysłaniu zgłoszenia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie nadesłanych przeze mnie zdjęć na potrzeby castingu do konkursu Miss Województwa Świętokrzyskiego oraz Mister Ziemi Świętokrzyskiej oraz publikacji wizerunku kandydatek.
Zapoznałam(em) się z regulaminem konkursu.

Regulamin Konkursu wyborów Miss
Województwa Świętokrzyskiego i Miss Nastolatek 2019
Mister Województwa Świętokrzyskiego 2019

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Organizatorem konkursu Euro media Zbigniew Lisowski, działająca na podstawie wpisu EDG dalej Organizatorem.
  2. Partnerem konkursu mogą zostać osoby prawne lub fizyczne, które zawrą stosowne umowy współpracy.
  3. Nazwa lub znaki firmowe konkursu mogą być użyte wyłącznie przez podpisanie odpowiedniej umowy z Organizatorem.
  4. Decyzje organizatora i jury są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie. Organizator konkursu obowiązany jest zapoznać uczestniczki konkursu z niniejszym regulaminem Uczestniczka po zapoznaniu się z regulaminem potwierdza to w formie pisemnej.
 2. ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU
  1. Regionalny konkurs Miss Województwa Świętokrzyskiego ma charakter konkursu otwartego dla wszystkich zgłaszających się kandydatek, jeżeli odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszym regulaminie. Na castingi zapraszane są te kandydatki, które wypełniły formularz znajdujący się na stronie internetowej Organizatora www.miss.kie.pl.
  2. Naruszenie niniejszego regulaminu, w tym przekroczenie ustalonych terminów obowiązujących w poszczególnych etapach konkursu, powoduje nieważność przeprowadzonych czynności, zaś kandydatki wyłonione z takiej kwalifikacji nie mogą być dopuszczone do dalszych etapów konkursu.
  3. Laureatki konkursu regionalnego muszą być bezdzietnymi pannami, posiadać obywatelstwo polskie, pod rygorem pozbawienia tytułu oraz wszystkich uzyskanych nagród i zwrotu wszystkich udokumentowanych kosztów poniesionych przez Organizatora na przygotowania laureatki do konkursu. Laureatki regionalne od daty podpisania Umowy konkursu regionalnego, W toku konkursu wyłonione zostaną laureatki, które otrzymają następujące tytuły: Miss Województwa Świętokrzyskiego: Miss Nastolatek Województwa Świętokrzyskiego i Mister Województwa Świętokrzyskiego
  4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalania dodatkowych tytułów.
  5. Wyłoniona kandydatka/i reprezentować będą Kielce i województwo w Ogólnopolskich Konkursach Piękności oraz konkursie międzynarodowym.
  6. Miss Nastolatek wybierana jest z kandydatek w wieku 15-18 lat
   Miss Województwa Świętokrzyskiego wybierana jest z kandydatek w wieku 18-27 lat
   Mister Województwa Świętokrzyskiego wybierany jest z kandydatów w wieku 17-27 lat
  RODO - Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Euro media z siedzibą w Kielcach, ul. Kościuszki 11, adres e-mail: e.media@wp.pl a. Zakres danych osobowych jakie są przetwarzane: a) imię i nazwisko, b) adres e-mail, c) numer telefonu. 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia nam kontaktu z Pa-nem/ Panią i w ewentualnego zawarcia w przyszłości umowy. 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji lub w przypadku zawarcia z nami umowy do czasu zakończenia wykonania umowy i wyga-śnięcia roszczeń z nią związanych; 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żąda-nia poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych; 5. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny jest Pan/Pani uprawniona do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego, co nie będzie miało w naszym przypadku miejsca; 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż prze-twarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy. 7. Bez podania przez Pana/Panią danych osobowych nie będziemy mogli się z Pa-nią/Panem skontaktować i ewentualnie w przyszłości zawrzeć umowy.
 3. REGULAMIN KONKURSU SMS POSTANOWIENIA OGÓLNE
  Nazwa Konkursu: Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Miss i Mister Internetu”
  Podmiotem urządzającym konkurs zwanym dalej „Organizatorem” jest Euro media 26-110 Kielce Kościuszki 11 lok 121 NIP 663 130 91 12. Obsługę i oprzyrządowanie techniczne niezbędne do przeprowadzenia konkursu zapewnia Spółka BILD PRESSE POLSKA sp. z o. o. sp.k. ( 90-539 Łódź, ul. Żwirki ) – zwana dalej „Koordynatorem Technicznym”. Zasięg konkursu. Konkurs odbędzie się na obszarze regionu Czas trwania konkursu. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.05 od godz. 20.00 i kończy w dniu 10.06.2019 o godz 22.00 Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o dotarciu SMS do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ SMS na serwer systemu teleinformatycznego Koordynatora Technicznego. DANE OSOBOWE Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. UCZESTNICY KONKURSU Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia ( z zastrzeżeniem pkt.9 regulaminu ), zamieszkała na terenie Polski, która spełni warunki regulaminu. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy: - Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny ( tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice ) - firmy BILD PRESSE POLSKA Sp. z o.o. sp.k. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne: - z akceptacją regulaminu konkursu, - ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie, - z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. KOMISJA KONKURSOWA W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców konkursu, Organizator powoła 2 osobową Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wytypowane przez Organizatora. PRZEBIEG KONKURSU Konkurs przebiega w 1 etapie: Uczestnik zgłasza chęć wzięcia udziału w konkursie poprzez wysłanie pod numer podany na stronie www, w której wpisze podaną odpowiednią treść. Zgłoszenie nie zawierające wymaganej treści jest nieważne. Wielkość liter wpisywanych w treści SMS-a nie ma znaczenia. Koszt przesłania jednej wiadomości SMS 2,46 zł z VAT. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane za pomocą komputera nie biorą udziału w konkursie. Zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń, który określa czas odbioru wiadomości SMS. Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia prawa uczestnictwa w konkursie. Po przyjęciu i zarejestrowaniu zgłoszenia każdy uczestnik otrzyma zwrotną wiadomość SMS z potwierdzeniem udziału w konkursie. W przypadku przysłania błędnej treści, uczestnik zostanie o tym powiadomiony w SMS-ie zwrotnym. Podczas eliminacji Komisja Konkursowa wybierze uczestników, którzy zostaną zakwalifikowani do finału konkursu. Uczestnicy finału zostaną wybrani według następujących kryteriów: odpowiedzą najszybciej na zadane w treści SMS-a pytanie. NAGRODY Nagrodami w konkursie są zaproszenia na Galę Finałową OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU Nastąpi na oficjalnym profilu ODBIÓR NAGRÓD I PODATEK Nagrody zwycięzca może odebrać zgodnie z informacją na facebooku. Zwycięzca konkursu jest obowiązany zapłacić podatek w wysokości 10% od wartości wygranej nagrody jeżeli jej wartość przekracza 760 zł ( art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz.307 z późn. zm.) nie później niż w dniu wydania nagrody. Jest to warunek konieczny do odbioru nagrody. Odpowiedzialnym za pobranie i odprowadzenie powyższego podatku do stosownego urzędu skarbowego jest Organizator. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie, przejdzie ona na własność Organizatora lub zostanie przekazana Fundatorowi. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w pieniądzu. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników konkursu od dnia rozpoczęcia konkursu, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wydania nagród. Reklamacje, które wpłyną po dniu 10.06.2019 r. nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres redakcji. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu. Operatorzy telekomunikacyjni odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach usługi. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.


Kalendarz wydarzeń